Všeobecné obchodní podmínky AspectWorks, s.r.o. (dále jen VOP)

 (platné od 1.9.2017)

I.    Úvodní ustanovení

1.    Smluvními stranami jsou poskytovatel a objednatel. Poskytovatelem je společnost AspectWorks, s.r.o., Pod Vápenkou 292, 252 44, Psáry, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 109304 C (dále jen „poskytovatel“).
2.    Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II.    Přihláška a vznik smlouvy

1.    Přihláškou se rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný poskytovateli prostřednictvím přihlašovacího formuláře na internetových stránkách konference.aspectworks.com.
2.    Není-li uvedeno jinak, je nutné přihlásit se nejpozději do 1 dne před konáním vzdělávací akce.
3.    V přihlašovacím formuláři nelze registrovat více účastníků. Pro registraci více účastníků prosím doplňte požadavek do kolonky „poznámky“ nebo nás kontaktujte přímo na adrese Veronika.Nejedla@aspectworks.com.
4.    Přihláška se stává závaznou momentem odeslání potvrzení přijetí přihlášky na email přihlášeného, který uvede do přihlašovacího formuláře.
5.    Přihlášky jsou přijímány a zpracovávány v pořadí, v jakém došly poskytovateli. Poskytovatel neprodleně informuje objednatele, pokud byla naplněna kapacita, pokud je na vzdělávací akci přihlášen příliš nízký počet účastníků, nebo pokud se z jiného vážného důvodu vzdělávací akce nekoná. Objednateli bude v tomto případě nabídnuta účast na jiné vzdělávací akci.
6.    Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze za splnění zákonných předpokladů a pouze písemně.

III.    Zrušení přihlášky

1.    Přihláška může být objednatelem zrušena pouze písemně na adrese Veronika.Nejedla@aspectworks.com.

IV.    Cena a platební podmínky

1.    Odesláním přihlášky objednatel akceptuje smluvní cenu uvedenou v nabídce vzdělávací akce, která mu bude co nejdříve po potvrzené registraci i vyfakturovaná.
2.    V případě přihlášení stávajících klientů AspectWorks, se zakoupenými licencemi Salesforce nebo konzultačními službami, kontaktujte pro více informací o ceně Veronika.Nejedla@aspectworks.com.
3.    Účastnický poplatek musí být uhrazen na bankovní účet uvedený na faktuře. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol.
4.    Účastnický poplatek v sobě nezahrnuje DPH. Účastnický poplatek zahrnuje všechny vedlejší náklady poskytovatele, např. občerstvení a pití.
5.    Účastnický poplatek je objednatel povinen dle uvedených fakturačních údajů uhradit, a to do data uvedeného na faktuře.
6.    Pokud nebude účastnický poplatek zaplacen včas, bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V.    Změny v organizaci vzdělávací akce

1.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, o čemž bude objednatele neprodleně informovat.
2.    Objednatel má právo na vrácení celého účastnického poplatku, pokud zruší přihlášku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ho poskytovatel o změně termínu informoval. Při pozdějším zrušení přihlášky nemá objednatel na vrácení účastnického poplatku nárok. V tomto případě provede poskytovatel vrácení poplatku do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byl účastnický poplatek hrazen.
3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu doby zahájení nebo ukončení semináře a prostor konání vzdělávací akce. Dále je povinen o změně účastníka informovat na kontakt uvedený v přihlášce objednatele nejpozději den před konáním akce.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora tak, aby splňoval odbornost pro lektorování příslušné vzdělávací akce.

VI.    Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

1.    Po absolvování vzdělávacího programu, má každý účastník nárok na obdržení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Toto osvědčení se vydává na místě.

VII.    Vyloučení odpovědnosti

1.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.
2.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

VIII.    Ochrana osobních údajů

1.    Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a přihláškou zpracovávat pro marketingové a obchodní účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.    Objednatel může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat písemně na adrese Veronika.Nejedla@aspectworks.com.

IX.    Závěrečná ustanovení

1.    Tyto VOP jsou platné a účinné k 1.9.2017